Ban Giám Đốc

GIÁM ĐỐC

Cô Dương Nguyệt Lê

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh – Đại học Sài Gòn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. Trần Thanh Vũ

Nghiên cứu sinh tiến sĩ – Đại học Maryland, Hoa Kỳ

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Southern Queensland, Australia

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh – Đại học Sài Gòn